[22E] GEARBOX HOUSING AND FIXING
22E50A  INJECTION XU10J4R INJECTION ES9J4 HP20 (AG) 22E65A  AL4 (HP16)
22E58A  HP20 (AG) UP TO B 15746 22E70B  AL4 (HP16)
22E58B  HP20 (AG) SINCE B 15747