[03C] GEAR HOUSING - PLUGS
03C10A  INJECTION XU5JP INJECTION XU7JP 03C25A  INJECTION EW10J4 INJECTION EW12J4
03C12A  INJECTION XU7JB 03C50A  INJECTION ES9J4 UP TO O 8239
03C15A  INJECTION XU7JP4 03C75A  
03C20B  INJECTION XU10J4R